ÄNGLAVAKT HANDSPRIT 500ML

                                                      

Beskrivning:

Vår handsprit angriper på två fronter, genom att både punktera cellmembranet och slå ut proteinets funktion.Handsprit som är mycket effektiv mot virus och bakterier 500 ml. (Oparfymerad)

                                                     

 

Fara: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor - rökning förbjuden. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. 

Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Vid förtäring: Skölj munnen och drick ett par glas vatten (endast om personen är vid medvetande). Vid obehag, kontakta giftinformationscentralen eller läkare. 

 

Innehåll: ETANOL MONOETYLENGLYKOL, METYLETYLEKTON, ISOPROPANOL, GLYCERIN

 

Kundkontakt finns på info@anglavakter.com

www.anglavakter.com

Tillverkningsdatum 200402

Hållbarhet 3 år.

Änglavakt handsprit 500ml (oparfymerad)

45,00 krPris
  • CE-märkta produkter: Alla våra produkter från Änglavakt är CE-märkta, vilket innebär att Vi försäkrar dig om att produkterna uppfyller kraven i det Medicintekniska direktivet 93/42/EEG